Thẻ Đậu Xe Gắn Số Điện Thoại

Thẻ đậu xe gắn số điện thoại phổ biến nhất là dùng cốc hút dính kính lái, hoặc để taplo, sẽ giúp cho người khác khi cần có thể gọi bạn di chuyển xe đi, thay vì sơn phết cào phá xe bạn.

Thường chữ số sẽ có dạ quang, khi đậu nơi tối thiếu sáng giúp nhìn đọc dễ dàng

Hiển thị tất cả 2 kết quả